Series

ROS Cơ Bản

Trong series này, mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu và thực hành những khái niệm cơ bản của ROS (Robot Operating System) bằng cách tự tạo ra một con robot và cách điều khiển nó. Cùng bắt đầu nhé!

Articles in this series

1. Tổng Quan về Series ROS Cơ Bản
2. ROS (Robot Operating System) là gì?
3. Cài đặt ROS - Phần 1: Cài đặt Ubuntu 20.04
4. Cài đặt ROS - Phần 2: Cài ROS Noetic và Những Thư Viện Liên Quan
5. ROS Package và Workspace là gì?
6. Những Khái Niệm Cơ Bản trong ROS