Follow
Blog Author

24 posts

@TrinhNC

Sponsor & Support

Robodev Blog

If you like what I wrote and want to buy me a coffee/tea/beer, sponsor me here.

Thank you very much!

Recent articles

12. Điều Khiển Robot Bằng Cử Chỉ Tay

Mar 16, 2023Trong chương cuối cùng của sê-ri ROS Cơ Bản này, chúng ta sẽ kết hợp mọi thứ đã học được cho đến nay để hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng: di chuyển robot bằng cử chỉ tay. Ý tưởng Ý tưởng để làm phần này thật ra rất đơn giản và cũng không có gì mới. ...

Recent Sponsors

Default photo

Be the first one to sponsor Robodev Blog